You are currently viewing Miejscowy plan „Piłsudskiego – Laskowa – Armii Krajowej – tory kolejowe” do wglądu
w sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w Wolominie pomiedzy ulicami Pilsudskiego, Laskowa i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym

Miejscowy plan „Piłsudskiego – Laskowa – Armii Krajowej – tory kolejowe” do wglądu

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 210, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu miejscowego odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 225 (II półpiętro) w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2017 r. (włącznie).

granice terenu planu
granica terenu miejscowego planu pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym

Dodaj komentarz