You are currently viewing Zmiany w przepisach o wycince drzew

Zmiany w przepisach o wycince drzew

17 czerwca wejdzie w życie nowelizacja ustawy o o ochronie przyrody. Zmienią się między innymi przepisy dotyczące wycinki drzew.

Kiedy potrzebne pozwolenie na wycinkę drzew?

Od 17 czerwca osoby fizyczne będę musiały zgłaszać do gminy zamiar usunięcia drzewa jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm będzie większy niż:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Organ przyjmujący zgłoszenie będzie musiał w ciągu 21 dni przeprowadzić oględziny drzew przeznaczonych do usunięcia (ustalenie gatunku drzew, ich obwody na wysokości 5cm, sporządzić protokół ważny 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia). Jeśli zgłaszający nie usunie drzew w terminie 6 miesięcy od sporządzenia protokołu, będzie musiał ponowne dokonać zgłoszenia.

14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, organ może wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni.

W przypadku, gdy organ wyda decyzję sprzeciwiającą się usunięciu zieleni, będzie to podstawa dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

wołomin wycinka drzew

Jeżeli w ciągu 5 lat od oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o pozwolenie na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, to na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, albo w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Ile będzie kosztowało wycięcie?

Do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie;

Zanim powyższe rozporządzenie wejdzie w życie do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody(Art. 85.) tj:

  • stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł
  • stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Czytaj też: Koniec wycinki drzew bez kontroli, opublikowano nowe przepisy

Dodaj komentarz